Shingetsu muso yanagi ryu jujutsu

Yet another photo of the Jutsu of Shingetsu Muso Yanagi Ryu.